കൊറോണ, ജപ്പാന്‍റെ പ്രതിരോധം എങ്ങനെ? | COVID - 19 | How Japan control a coronavirus explosion?

April 8, 2020
The first Corona case was reported in Japan, before Italy and America. However, a sharp increase was not reported in Japan. How Japan control its spread. JP steer analyze here ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ കോവിഡ്-19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ്, ചൈനക്കൊപ്പം തന്നെ കോറോണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ജപ്പാന്‍. 2020 ജനുവരി 16 ന് ഹൊക്കയ്ഡോ പ്രവിശ്യലായിരുന്നു അത്. ആദ്യ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് 2-3 ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍1000 ത്തിലേക്കും 10000 ലേക്കും കുതിച്ച് ചാടുന്ന പ്രവണതയാണ് ചൈനയിലും, ഫ്രാന്‍സിലും, ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ നമ്മള്‍ കണ്ടു. എന്നാല്‍ പ്രതിരോധത്തിന്‍റേയും, പുനരുജ്ജീവനത്തിന്‍റേയും തുരുത്തായ് നിലനിന്നു ജപ്പാന്‍.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoU6Bfym-yA&t=237s
 

Title: Hydrogen: A Complete Green Energy for Impending Aeon

September 6, 2016

Hydrogen and nanocarbon are the two most emerging research topics in the field of environmentally benign energy and material science, respectively. These two treasured products can be simultaneously produced by methane transformation in a single step chemical approach. Hydrogen, the simplest, the lightest and the most abundant element in the known universe appears to be one of the auspicious energy carriers. There has been an intense research effort on this topic in recent years. Hydrogen is ...


Continue reading...
 

Nucleic Acid G-quartets: Insights into Diverse Patterns and Optical Properties

February 6, 2016
Abstract

Structures of various conformers of G-quartets (G4) with different types of hydrogen bonding patterns have been investigated through various levels of Density Functional Theory (DFT). Their structure and stability has been compared with the diad (G2), triad (G3), pentad (G5) and hexad (G6) of guanine. The calculations show that G4 has the highest stabilization through hydrogen-bond interaction which explains the tendency of guanine rich strands in the telomeric region to favor the for...
Continue reading...
 

Production of greenhouse gas free hydrogen by thermocatalytic decomposition of methane – A review

February 6, 2016
Abstract

Thermocatalytic decomposition of methane (TCD) is a fully green single step technology for producing hydrogen and nano-carbon. This review studying all development in laboratory-scale research on TCD, especially the recent advances like co-feeding effect and catalyst regeneration for augmenting the productivity of the whole process. Although a great success on the laboratory-scale has been fulfilled, TCD for greenhouse gas (GHG) free hydrogen production is still in its infancy. The ne...
Continue reading...
 

Nano-nickel catalyst reinforced with silicate for methane decomposition to produce hydrogen and nanocarbon: synthesis by co-precipitation cum modified Stober method

February 6, 2016
Abstract

Co-precipitation cum modified Stöber method is a continuous process avoiding application of higher temperature treatment before supporting nano-metal with SiO2, irrespective of pre-experimented methods. We have resumed co-precipitation process without undertaking calcination under air in order to avoid even a partial particle agglomeration and hence maintained average particle size ~30nm after enforcing with SiO2. It is a first report adopting such an unceasing preparation for prepar...
Continue reading...
 

Probing the differential methane decomposition behaviors of n-Ni/SiO2, n-Fe/SiO2 and n-Co/SiO2 catalysts prepared by co-precipitation cum modified Stöber method

February 6, 2016
Abstract

n-Ni/SiO2, n-Fe/SiO2 and n-Co/SiO2 nano-catalysts were prepared by co-precipitation cum modified Stöber method and applied for thermocataltytic decomposition of methane in order to investigate their thermal stability and activity to produce greenhouse gas free hydrogen and nano-carbon. Mean particles sizes of produced nano-catalysts obtained from BET analysis are 32.19 nm, 30.26 nm and 49.92 nm, respectively. Temperature programmed methane decomposition were conducted as preliminary ...
Continue reading...
 

Stabilization of Ni, Fe, and Co nanoparticles through modified Stöber method to obtain excellent catalytic performance: Preparation, characterization, and catalytic activity for methane decomposition

February 6, 2016

Abstract

Nanoparticle formation from their respective precursors through bottom-up method is a very fascinating practice in nanotechnology. This research contribution discusses two promising bottom-up methods: i) controlled precipitation of Ni, Fe, and Co nanoparticles and reinforcement with silicate through modified Stöber method and ii) chemical vapor deposition of nanocarbon from methane. Experimental results reveal that metal oxide particles were formed as single-crystal nanoparticles aft...

Continue reading...
 
 

Make a free website with Yola